Pappaperm og foreldrepenger – Dette har du rett på

Vil du ha tips til aktiviteter, gode råd for pappapermen, mye humor og en grundig gjennomgang av foreldrepenger og pappaperm? Kjøp «Den store pappapermboka»! Med denne i stelleveska blir pappapermen garantert en suksess!

Kan kjøpes på Pappapermboka.no.

OBS: Denne artikkelen er utdatert. Enkelte opplysninger stemmer derfor ikke i forhold til dagens ordning.

Jeg har rimelig god oversikt over hva folk leser på denne bloggen og jeg ser at min gamle artikkel om pappaperm og foreldrepenger er mildt sagt godt besøk. Dessverre er den en smule utdatert. Så for å hjelpe på dette, og få en stabil klikkvinner på denne pappabloggen, gir jeg dere her en oppdatert og enkel oversikt over hva vi fedre har krav på når det gjelder foreldrepenger. Jeg tar utgangspunkt i barn født etter 1. juli 2014, altså som gir rett til minst 10 uker pappaperm, men jeg vil selvfølgelig oppfordre alle til å ta mer.

Om noe er feil, selv om jeg aldri tar feil, så si gjerne ifra, så vil det bli rettet opp:

Følg Superpapsen på Facebook.

100% eller 80% – Hva lønner seg?
Foreldrepenger beregnes ut fra inntekten til den personen som har permisjon. Du må da ha hatt inntekt seks av de siste ti månedene og stønaden beregnes ut fra dette. Men aller først må en velge om en vil ha 100 prosent lønn under permisjon eller 80 prosent lønn. Dette må mor og far bli enige om før mor søker om foreldrepenger. En kan nemlig ikke bytte underveis. Fordelen med 80% er at en får 59 uker med permisjon til sammen. Til forskjell får en 49 uker om en velger 100 prosent lønn.

Om du går for 80% lønn får du altså automatisk lengre permisjon. MEN: Du taper også de facto penger på dette. Jeg er ikke noe matematisk geni, men her kan du lese forklaringen. Du taper noen tusen, eller mange tusen, om du går for 80%. Om du er flink til å spare lønner det seg da å velge 100% og ta permisjon uten lønn de resterende ukene. Men her kommer det an på dine spareevner da.

Om mor ikke har rett på foreldrepenger og har mottatt engangsstønad så faller fedrekvoten helt bort.

Må jeg gjøre noe aktivt?
Ja, du må søke nav om foreldrepenger for far. Det kommer ikke automatisk selv om mor har fått innvilget foreldrepenger. Dette fordi fars utbetaling beregnes av hans inntekt. Søknaden må være inne før mors permisjon går ut, og helst litt før slik at NAV får tid til å behandle søknaden. Om du vil ha utsatt permisjon må du også søke om det. Om du ikke søker før du går ut i permisjon risikerer du å gå glipp av permisjonsdager.

Hvor mye får jeg?
NAV dekker lønn opp til seks ganger grunnbeløpet. Det betyr at om du har en lønn under dette så tilsier det at NAV dekker hele din lønn. Lønn utover dette må dekkes frivillig av arbeidsgiver. Det er derimot ikke så enkelt.

Om arbeidsgiver ikke ønsker å betale noe i din permisjonstid, eller om du er uten arbeid under permisjonen er det NAV alene som utbetaler pengene. Du får da ikke utbetalt tilsvarende full lønn. NAV betaler på grunnlag av din inntekt, men de deler denne opp i 30, tilsvarende antall dager i en normalmåned, og betaler ut dagpenger, men ikke for helger og helligdager. Dette betyr at du får utbetalt noe mindre enn det du er vant med om ikke arbeidsplassen din dekker det resterende.

Si at du normalt f.eks. får 35.000 i netto i måneden. NAV sin beregning for februar blir da følgende:

35.000 / 30 = 1166 kroner i dagpenger. I februar er det 25 arbeidsdager i år. Du får da utbetalt 29.150 kroner før skatt fra NAV, noe som er litt mindre enn det du er vant med. Utbetalingen vil variere fra måned til måned basert på antall helger og helligdager, men du kan regne med å få noe mindre utbetalt enn normalt.

Det beste er da å ha en arbeidsgiver som dekker resterende beløp.

Får jeg feriepenger?
NAV dekker kun feriepenger for de første 12 ukene av den samlede permisjonen. Den delen som gjerne tilfaller pappa dekkes da ikke. Men er du heldig så har du en arbeidsgiver som likevel betaler ut feriepenger, men det er ikke noe krav for arbeidsgiver og er heller ikke normalt.

Får jeg foreldrepenger for helligdager og fridager?
Nei, NAV betaler ikke foreldrepenger for offentlige merkedager og helligdager. Med andre ord bør du vurdere å ta permisjon kun i arbeidsdager for full utbetaling. Om NAV går med på dette er jeg usikker på, og du vil trolig måtte gjennom et skjemavelde som mulig medfører at innsatsen i prinsippet ikke lønner seg.

Kontantstøtte og foreldrepenger
Om du er i permisjon og barnet har fylt ett år og du ikke har barnehageplass har du rett på kontantstøtte i tillegg til foreldrepengene. Men da må du søke om å motta det. Det kommer ikke automatisk.

Får jeg bonus?
NAV utbetaler ingen støtte for lønn i form av bonuser, jeg tviler også på at arbeidsgivere utbetaler bonuser til personer som er i permisjon om ikke bonusen er opptjent tidligere. Du får eventuelt spørre mammaen om hun har noen bonuser å by på. De kan fort være mye hyggeligere.

Jeg har gradert uttak, kan jeg jobbe overtid de dagene jeg er i arbeid?
Nei, NAV tillater ikke at en jobber mer enn den avtalte prosenten. I så fall kuttes det i permisjonstiden om en ikke søker om utsettelse for arbeidstiden en får lønn for. Men om en har en arbeidsgiver som er rund i kantene kan en avtale at overtid opparbeidet under permisjonen først settes opp og utbetales når permisjonen er forbi. Dette er selvfølgelig ikke i henhold til regelverket, så det tipset har du ikke fra meg. Alternativt kan du ta deg fri på kvelder og i helger med god samvittighet.

Hva om mor blir syk?
Om mor blir syk eller skadet og ikke kan ta seg av barnet kan du som far gå ut i permisjon og overta mors permisjon. Men mor må få legeerklæring på at hun ikke kan jobbe eller ta seg av barnet på egenhånd.

Mor har ikke jobb, jeg jobber, får jeg permisjon?
Nei, så lenge mor ikke jobber eller studerer så har ikke far rett på permisjon. Tankegangen er at så lenge mor er hjemme bør far holde seg unna, samme hvor mye skatt far har betalt inn gjennom sitt arbeid. Dette er neste store kampsak. Far kan derimot være så arbeidsledig han bare vil. Mor har uansett krav på permisjon.

Jeg kommer til å tjene fett neste år, men tjente skikkelig dårlig det siste året. Hva bør jeg gjøre?
Foreldrepengene beregnes fra det tidspunktet permisjonen starter, men du kan ta ut permisjonen når du vil inntil barnet fyller tre år. Men utbetaling baserer seg uansett på den inntekten du har da permisjonen opprinnelig skulle ha begynt.

Kan jeg ha inntekt sammen med foreldrepengene?
Ja det kan du, men du vil da få gradert uttak. Det vil si at foreldrepengene blir kuttet, trolig tilsvarende og litt til av det du tar ut i lønn. På den positive siden vil du få forlenget permisjonen tilsvarende tiden du jobber. Men her bør du være klar for et lite skjemavelde for å regne ut hvor mye permisjon du har til gode etter å ha jobbet.

Jeg er student og har tjent null det siste året. Må jeg ta pappaperm?
Nei. Om du ikke har hatt inntekt de siste månedene har ikke far rett på foreldrepenger. Mor kan da søke om å overta hans permisjonstid.

Permisjonen er slutt og jeg har ikke jobb. Hva kan jeg få?
Om permisjonen er slutt og du ikke har jobb så kan du melde deg arbeidsledig, eller arbeidssøkende som det formelt heter. Om barnet ikke går i barnehage så får du også kontantstøtte. Men du kan ikke få arbeidsledighetstrygd fordi du aktivt velger å være hjemme med barn. Du må da delta på kurs og sysselsettingstiltak arrangert av NAV og da må noen andre passe barnet på de tidspunktene. Hvis ikke vil du kun få kontantstøtte. Det aller beste er å få barnet i barnehage og finne seg en jobb. Bedre for deg, bedre for barnet.

Du blir ikke økonomisk rik av å ta pappaperm og det er heller ikke gratis å ha barn. Men de sier jo at en blir rik også av gledelige opplevelser om enn ikke i form av aksjer og obligasjoner. Bare husk at du må søke om fedrepenger. De kommer ikke automatisk selv om mor får foreldrepenger.

Må jeg ta pappaperm?
Nei, ingen tvinger deg til å ta pappaperm. Men så lenge pappaen har rett til permisjon kan ikke mammaen overta pappaens uker. Bør du ta pappaperm? Absolutt!

Hva skal du gjøre i pappapermen? Les mine beste tips her.

Følg Superpapsen på Facebook.

Mer info? NAVS Facebookside for foreldrepenger svarer kjapt og effektivt på de fleste spørsmål.

32 kommentarer

 1. Ina og mini

  Har to kommentarer:

  1.) du sier at fars utbetaling beregnes fra når permisjonen hans starter, og at han derfor kan «spekulere» i å utsette permisjon til en har steget i lønn. Min erfaring her er at utbetaling baseres på lønn i det tidspunktet en «skulle starte» pappaperm, altså rett etter mors permisjon (dersom hun tar hele fellesperioden).

  2.) Tilsvarende erfaring har jeg at dersom far er student når permisjonen hans «skulle startet», altså når mors permisjon går ut, hjelper det ingenting om far utsetter permisjonen og jobber et år for så å ta ut permisjon.. Han har forsatt ikke krav på foreldrepenger, ettersom utbetalingen baseres på når permisjonen skulle startet..

  Nå skal det nevnes at barna som jeg har erfaring med er født i nov 13 og jan 14, og som du sier er det kommet nye regler etter det.. Men er du sikker på ar dette er blitt endret?

  Ina

  1. Nå ble jeg usikker Ina. Jeg tok det for gitt at fars foreldrepenger beregnes ut fra perioden forut for når han går ut i permisjon og ikke i perioden når mors permisjon tar slutt. Sjekker opp og kommer tilbake med bedre svar om ingen andre vet fasit her?

 2. Hi, we are both foreigners working In Norway. Situation now for us is that my salary is around 400, 000 per year before tax which is lower than the maximum what Nav pays. My husband on the other hand has an annual pay at 1, 700,000 kroner for the past two years, but his contract will terminate on 1st march 2015. Will he still be entitled to be paid for paternity leave at the maximum amount from Nav? How should we apply for forejdtepenger in order to get most paid? My due date is 6th December and I don’t mind taking the minimum period of maternity leave as I can have unpaid leave anyway.
  Hope to hear from you soon.

  1. Hi,

   I recomend you to contact NAV through their service on Facebook: http://www.facebook.com/navforeldrepenger to get a 100% correct answer.

   But as long as you have been working 6 of the last 10 months before you take parental leave you are entitled to recieve money. NAV will pay you according to your income during these months. So probably your husband will recieve maximum amount from NAV.

   But to be sure you should check this directly with NAV on their Facebook-page.

 3. Thanks!

 4. Sjanser på å spørre her, siden det virker som om du har bedre oversikt på dette tungt byråkratiske pappapermopplegget.

  Samboer er fulltids student og jeg har hatt fast og god inntekt i flere år. Dette betyr at hun selvsagt ikke må ha noen jobb i tillegg til tidkrevende studier. Vi fikk en sønn i juni.

  En telefonsamtale med en saksbehandler hos Nav fortalte meg at jeg aldeles ikke har rett på en eneste betalt dag hjemme med sønnen min på noe tidspunkt, siden samboeren min ikke har jobbet en eller annen arbitrær stillingsbrøk 6 av siste 10 måneder (eller noe slikt).

  Med andre ord må en gravid mor —med alt det innebærer av bekymringer og plager— i tillegg til fulltidsstudier også ha 40 eller 60% jobb (husker ikke hva brøken var), for at _far_ skal få tilbringe litt tid med barnet sitt?

  1. Dette høres merkelig ut. Du har krav på fedrekvote så lenge du har vært i arbeid 6 av de 10 siste månedene før du går ut i permisjon. Så lenge mor er i arbeid eller studier så har du også rett på å ta det du måtte ønske av fellesperioden: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Spesielt+om+foreldrepenger+til+far.347656.cms

   Sjekk med Nav foreldrepenger på Facebook. Rådgiverne der pleier være kjappe, snakke et forståelig språk og ha god kontroll på området: https://www.facebook.com/navforeldrepenger

   Jeg er rimelig sikker på at det blir rock ‘n roll for deg.

 5. Sjømann

  Eg er sjømann, jobber turnus på 1/1. (28 dager på jobb, 28 dager hjemme), og venter ett barn. min samboer har en sønn på 1,5 år fra før. hun har ikke vært i jobb etter siste fødsel. er det då slik og forstå at jeg ikke har rett på pappaperm? altså å være hjemme med barnet med betaling ( tenkte å ta pappaperm friperioder for å heve lønnene litt..) ?

 6. Hei! Vet du hvordan reglene er ang gradert permisjon? Har far rett til å kunne ønske fri 2 dager å jobbe 3 dager på en uke? Kan arbeidsplassen nekte dette?

 7. Ingunn heggestad

  Min sønn er arbledig fra sept og fekk ei datter i OKT . Han får dagpenger fra nav, har ik han rett mer utbetalt når han har barn… ? Og kva skal han då søke..? Han har levert fødselsattest til Nav…men ingen ting har skjedd..

 8. Forvirret

  Jeg er student og har tjent null det siste året. Må jeg ta pappaperm?

  Hva hvis: «jeg er student og har lav lønn. Kan jeg overføre ukene mine til mor?»

  Mor er hjemme. Kan fint utsette ukene mine. Utsette mitt studie er ikke aktuelt. Tips? Og kan mor kun få kontantstøtte etter barnet har fylt 1 år eller kan mor få det om jeg «står over» ukene mine?

  1. Hei,

   For å ha krav på foreldrepenger, og da fedrekvote, må du ha hatt pensjonsgivende inntekt minst 6 av de siste 10 måneder før foreldrepengeperioden begynner. Det er denne inntekten foreldrepengene beregnes ut fra. Om du ikke har hatt inntekt så har du dessverre ikke krav på foreldrepenger. i så fall tilfaller disse ukene mor. Noe som egentlig er synd for deg, men ut fra din situasjon positivt. Nå kjenner jeg ikke mors situasjon, men om hun også er student så har hun i så fall fått engangsstønad i stede for foreldrepenger. Men om mor ikke har inntekt så vil ikke hun heller få foreldrepenger, men engangsstønad. Fedrekvoten er også avhengig av at mor er i aktivitet, enten jobb eller studier. Om hun er arbeidsledig har du uansett ikke krav på fedrekvote. Høyst sannsynlig vil da mor overta dine uker, men det blir en utfordring økonomisk for dere.

   Kontantstøtte gis fra den måneden barnet fyller ett år om det ikke går i barnehage. Det henger ikke sammen med foreldrepermisjon.

   Men obs: Det er lenge siden jeg satt meg inn i reglene, og deler av teksten over inneholder feil (ref. andres kommentarer). Så sjekk dette med facebooksiden NAV foreldrepermisjon for å få 100% rett svar: https://www.facebook.com/navforeldrepenger/ De svarer kjapt og effektivt på alle spørsmål. Men trolig faller du utenfor NAVs støtteordning om du ikke har hatt pensjonsgivende inntekt.

   Malapropo kan jeg legge til at fedrekvote er en rett og ikke en plikt. Alle kan uproblematisk si fra seg sine uker. Men om en har mulighet vil jeg anbefale på det varmeste å ta det en kan. Og om du mest sannsynlig nå ikke har rett på pappaperm vil jeg likevel anbefale deg å finne tid og mulighet til å henge sammen med barnet ditt uten mammaen så ofte som anledningen byr seg 😀

 9. Men det stemmer vel ikke at far ikke har rett til fedrekvote om mor er arbeidsledig? det gjelder vel bare fellesperioden at mor må være ut i arbeid eller student for at far skal få deler av fellesperioden, men fedrekvote kan han ta uavhengig av om mor er i arbeid eller ikke?

  1. Hei, det er omdiskutert tema, men det er en stund siden jeg skrev denne saken. Men da jeg skrev den var fars pappaperm avhengig av mors aktivitet. Så hun må enten studere eller være i jobb om far skal ta ut fedrekvoten. Såvidt jeg vet er ikke det endret. Du kan lese om alternativene om det ikke er tilfelle her: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/spesielt-om-foreldrepenger-til-far–347656#chapter-3 Merk at det er egne regler om mor er uføretrygdet. Men for å være på den sikre siden så sjekk med NAV. Som sagt er det en stund siden jeg skrev denne saken.

 10. Hei, det er ikke helt korrekt det du skriver om foreldrepenger og helligdager. NAV betaler for alle ukedager selv om det er helligdager. De utbetaler ikke for lørdager og søndager.

 11. Hei,
  Jeg ser det er flere kommentarer angående fars rett til permisjon dersom mor ikke har rett til foreldrepenger. Denne situasjonen har samboeren min og jeg vært i, da vi fikk barn kort tid etter at jeg hadde avsluttet studier og bare vært fem måneder i jobb (:-(). Far hadde derimot jobbet i flere år og har god inntekt.
  Jenta vår ble født på slutten av året.. Vi mottok engangsstønad. Jeg meldte meg som student igjen, og tok 30 studiepoeng dette vårsemesteret. Far tok over HELE foreldrepermisjonen. Det kan han gjøre dersom mor er i aktivitet, som da ble studier vårsemesteret og jobb fra høsten (på den måten slapp jeg å gå ut i jobb etter bare seks uker). Far måtte først ta ut seks uker etter jul, og utsatte deretter permisjonen til etter sommeren. Jeg kombinerte lilleplutt med studier, og dermed fikk far permisjon fra august til april (!), og lilleplutt fikk være hjemme til han var 16 mnd.
  Dette fant vi ut i siste liten på egen hånd, og vi fikk ingen info om at det var en mulighet i tidligere samtaler med nav.
  Men det anbefales på det varmeste om man befinner seg i en lignende situasjon! For HEIA pappatid! 🙂

  1. Takk for kommentar Eline! Tydelig at mulighetene er der selv om de ikke alltid er like synlige!

 12. Liridon

  hei. jeg har ett spm. litt spesiell tilfelde her.
  Jeg jobber men kona har kommet til norge for 1 år siden, så hun føder snart innen 1 mnd, har jeg som Far rettigheter til pappa perm?
  siden kona har aldri jobbet i norge hun er ennå på Norsk opplæring.

  litt kipt at Pappaer skal bli straffet ved å ikke få noe tid med ungen sin.. siden dama ikke har jobbet i norge før.

  vet du noe om dette tillfelde?

  takk

  1. Hei, for å ha rett til foreldrepenger for far så må mammaen være i jobb eller studier. Når det gjelder norskopplæring så er det veldig avhengig av hva slags kurs kona di tar. Etter det jeg forstår så er det noen som regnes som studier som gir far rett til pappaperm, andre gir derimot ikke samme rettigheter. Jeg vil anbefale deg å sende henvendelse til NAV via Facebook-siden deres «NAV foreldrepenger» https://www.facebook.com/navforeldrepenger/ de svarer kjapt og korrekt der. Men i utgangspunktet forsvinner dine rettigheter til foreldrepenger om mor ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger. Det er enda et lite stykke igjen til at far har rett til foreldrepenger uavhengig av mor. Men så er det heller ikke mange år siden at fars foreldrepenger ble basert på mors inntekt og ikke fars, så det går sakte men sikkert fremover.

   Må også legge til at innlegget over ble skrevet for noen år siden. Mye har endret seg siden den tid, så avsjekk alle usikkerheter du har direkte med NAV, de bør være oppdatert på lovverket. Kort oppsumert må mor være i jobb eller studier for at noen skal ha krav på foreldrepenger. Men om du ser på kommentaren til Eline over så fins det muligheter i systemet.

 13. Hei,
  Denne bloggen er noen år gammel, så godt mulig endringer er skjedd. Om det er tilfellet -tar jeg sjansen.
  Jeg jobber 50 % og har resten i Arbeidsavklaringpenger (blir vel kanskje 13%) , har jobbet slik i 5 mndr. Vet om 6 mndr av 10 mndr for å ha rett på foreldrepermisjon for min del, så dette kravet fyller jeg om en liten tid. Så er spørsmålet:
  Når jeg jobber mest, og litt AAP- Kan min mann/ far ha rett på foreldrepermisjon / foreldrepenger?

  Beklager om dette er et rart spørsmål men jeg/vi skjønner ikke noe på NAV sine kryptiske sider, og jeg tørr faktisk ikke ringe å spørre da vi prøver å planlegge litt fremover i tid ifht dette og barn.

  Alle evt.svar mottas med takk!

 14. JævlaIdioter

  Dæven noen menn ljuger så de tror det selv. La oss være ærlige og realistiske; den pappapermen din er en ekstra ferie. Foreldrepenger er noe man får av staten når man er for sløv, for elendig, for dårlig til å fø sine egne barn. Hvem du hvorfor besteforeldrene våre ikke hadde pappaperm eller foreldrepenger? Fordi de var ekte menn. De behøvde ikke hjelp av staten. Dagens menn er pysete små mammadalter som ikke gjør noe annet enn å syte. De skal snakke om føleslene sine, sitte hjemme med barna og ta imot penger fra staten. Fy faan for noen patetiske svin dere er. Dere gjør meg kvalm. Knulle kan dere, men å ta dere av resultatet selv, nei det blir for mye, da må dere ha hjelp av staten. Ta av dere skjørtet og sminken, dra ut tampongene og vær menn. Ordentlige menn. Det er en mangelvare i Norge idag, jeg vet om 5 stykker totalt. Resten er pysete guttejenter.

  1. Og der har vi svaret på hvorfor pappaperm kan være viktig. Livet kan være hardt når en ikke fikk nok kjærlighet hjemme 😀 Lykke til videre!

 15. Jeg vil ha å søke om pappapermisjon

 16. Hei superpapsen!

  Eg måtte ta over mamma permen pga mor til vår datter ble sjukemeldt. Eg har da hatt hele hennes perm.

  Permen går ut nå om 1 mnd. (9mnd)
  Vet du om eg har rett til pappa perm også?

  Eg har lyst å ta ut pappa permen om ett år ca. Må eg søke om utsettelse da?

  Takknemlig for svar og at du tar deg tid til dette emnet ettersom det byråkratiske nav systemet ikke alltid er like enkelt å forstå.

 17. Hei. Kan far reise til utlandet på ferie uten barnet han egentlig skal ha pappaperm med. Når mor begynner i jobb…… så drar far på ferie …… uten barnet…. å mor må da bli hjemme å taper da masse penger. Mens far får lønn via nav

  1. SytendeIdioter

   Ta dere av ungene deres. Så enkelt er det. Glem NAV, glem alt du tror du har krav på og ta vare på deres egne unger for svarte helvete!! Mor blir hjemme og taper penger og far får penger av nav og bla bla bla. Jeg tror du er fullstendig gal. Du er så bortksjemt at du lenger aner hva du driver med. Du er vant til få alt i pose og sekk og det har gjort deg til et sutrende barn. Som har barn. Og som mener det er greit at alle andre betaler for dine barn. Det er faan ikke greit!. Dine barn, ditt ansvar. Kun ditt.

   1. Hei, du trenger muligens hjelp. Den er nok ikke jeg den rette til å kunne gi deg. Men den hjelpen vil nok mest sannsynlig også være betalt av fellesskapet. Lykke til videre!

 18. Jens Viig

  Regelverket ble presisert på tampen av 2017:
  https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/14-11-utsettelse-av-uttak-av-foreldrepenger

  «Spesielt om lovbestemte helge – eller høytidsdager

  Det gis ikke utsettelse for lovbestemte helge- eller høytidsdager. «Røde dager» i kalenderen gir ikke utsettelse i seg selv. Foreldrepenger gis for fem dager i uken uavhengig av «røde dager». «

 19. Faaaaaaaantastisk!! Tusen takk for at du laget denne siden!! Jeg har leitet meg i hjel etter øvrealdersgrense på hvor gammel babyen kan være når far tar permisjon, og om det er mulig å gjøre dette mens en mottar kontantstøtte. Vanskelig å finne det på NAVs sider. Takk for hjelpen!

  1. Hei June! Artikkelen er utdatert. Den ble skrevet lenge før dagens ordning. Jeg vil anbefale deg å kontakte NAV Foreldrepenger på Facebook for ting du lurer på. Men kort sagt så er den øvre aldersgrense for når pappa kan ta ut perm innen barnet fyller 3 år. Med dagens ordning må mor ta ut de 6 første ukene etter fødsel. Så kan resten av tiden fordeles fritt innen barnet fyller 3. Og ja, en kan motta kontantstøtte samtidig etter at barnet fyller 1 år så lenge det ikke går i barnehage.

 20. SnyltereFysj

  Jeg ser du har god oversikt over rettigheten dine og alt du har krav på. Men har du en god forklaring på hvorfor jeg og alle andre skal betale for dine unger?

  Jeg fatter ikke hva folk tenker. Unger skal de ha men å betale for dem? Nei, det får alle andre ta seg av. Hva slags mann lar andre mennesker betale for ungene sine? Hvis jeg fikk penger av staten kun for å ha unger, så hadde jeg skammet meg noe jævlig. En manns jobb er å ta seg av ungene sine. Og det gjør ikke du. Og du er så vanvittig fornøyd med det, «dette har jeg krav på bla bla bla». Også smiler du bredt mens naboen betaler for drittungene dine. Før i tiden hadde vi et navn på folk som deg, de ble kalt snyltere. Men du får kose deg med foreldrepengene dine og vissheten om at du ikke er en mann. Du er et snyltende barn som har barn. Jeg kan gi deg et godt tips; kjøp kondomer. Og bruk dem helt til den dagen du kan finansiere ditt eget avkom. Jævla snylter.

  1. Samfunnet vårt er heldigvis bygd opp slik at en skal få hjelp når en trenger det. Dette kommer også fra fellesskapet. Ut fra hva du skriver og hvordan du ordlegger deg så kan det hende du også får glede av det du omtaler som «snylting». Lykke til videre!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.